Culture

C Customer Focus การมุ่งเน้นที่ลูกค้า ผลิตและส่งมอบสินค้า พร้อมบริการที่เหนือความคาดหวัง ด้วยความเต็มใจตลอดจนพัฒนาปรับปรุง คุณภาพสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง

A Awareness Of Enviromental Health and Safety ตระหนักถึงความปลอดภัย สุขภาพและสิ่งแวดล้อม กระทำการใดๆ โดยคิดและคำนึงถึงความปลอดภัย สุขอนามัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทำงานเป็นแบบอย่างและชี้นำให้ผู้ซึ่งปฎิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม

R Result Oriented มุ่งเน้นความสำเร็จ ตระหนักถึงความสำคัญของเป้าหมายในการทำงานและร่วมกัน จนกว่าจะบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้

E Ethics and Integrity มีจรรยาบรรณและความซื่อสัตย์ ซื่อตรงมีสำนึกที่ดี ปฎิบัติตามจริยธรรม และกฏระเบียบข้อบังคับขององค์กร