preloading

สารป้องกันและกำจัด :โรคใบไหม้ โรคใบขีดสีน้ำตาล โรคเมล็ดด่างในข้าว โรคแผลสะเก็ด(สแคป) โรคเมลาโนส โรคราสีชมพู โรคราเข้าขั้วในพืชตระกูลส้ม ไม้ผลอื่นๆ โรคราแป้ง โรคใบจุด โรคราน้ำค้าง โรคผลเน่าในพืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ

วิธีการใช้

อัตราการใช้ 20-30 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name