preloading

สารเสริมประสิทธิภาพ ช่วยลดแรงตึงผิวและจับเปียกใบ ช่วยเสริมประสิทธิภาพของสารเคมีเกษตร ละลายน้ำได้ดี สภาพเป็นกลาง ไม่มีสารแต่งเติม ไม่กัดผิวพืชที่มีนวล

วิธีการใช้

อัตราการใช้ 10-20 ซี.ซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร

ร้านค้าจัดจำหน่าย

  • image name